دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

کد۰۱۵۲۵۲از شماره های بهشهر حذف و۳۴۵ اضافه می شود

کد مازندران به ۰۱۱ تغییر می کند

رئیس مخابرات شهرستان بهشهر اعلام کرد : جزئیات همکدسازی تلفن های ثابت در بهشهر وگلوگاه

 

 

 

 

  

 

 

 

به گزارش خبرنگار صدای بهشهر ،شهربندی گفت : طبق توافقات میان شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات قرار براین شد طرح هم کدی استانی اجرا شود ،به این ترتیب که  استان  مازندران دارای یک کد مشخص (۰۱۱) و کدهای میان شهری حذف شود.
 
رئیس اداره مخابرات شهرستان بهشهر و گلوگاه افزود : طبق توافقات انجام شده در ۱۰استان طرح هم کدی اجرا شده است.
نخست استان تهران با کد (۰۲۱)در اذرماه ۹۰ و به ترتیب البرز(۰۲۶)،قم (۰۲۵)،مرکزی (۰۸۶)،زنجان (۰۲۴)،سمنان (۰۲۳)،همدان(۰۸۱)،قزوین (۰۲۸)،اصفهان(۰۳۱)،و آذربایجان غربی (۰۴۴) که در تاریخ ۴تیر ۹۳ اجرا شد و طبق همین برنامه ریزی ها ،قرار بر این شد که در تاریخ ۱۱/۴/۹۳چهارشنبه  ساعت ۲۲ این طرح در مازندران اجرا شود.
 
وی گفت: در طرح هم کدی ،کلیه ی کدهای استان مازندران که بالغ بر ۱۰ کد بودند،تبدیل به یک کد استانی ۰۱۱می شود  وپیش شماره های مراکز و شماره های مراکز که قبلا ۷ رقمی بودند،به هشت رقم افزایش می یابند.
 
برای مثال کد بهشهر ۰۱۵۲ و پیش شماره های مرکز آیت الله کوهستانی ****۵۲۲  که بعد از اجرای طرح هم کدسازی به شماره ی****۲+۳۴۵ تبدیل خواهد شد.
 
                  پیش شماره ی۳و۲____________ مرتبط با مرکز آیت الله کوهستانی
 
                                     5و۴ ____________  مخابرات شهیدقندی گلشهر
 
                                    7و۶ _____________ شهید هاشمی نژاد
 
                                      8  _____________  شهیدآباد (مرکزشهدا)
 
فقط پیش شماره ۵۲ حذف وبه ۳۴۵ تبدیل  می شود و بقیه ارقام قبلی ادامه میابد.
 
همچنین رئیس اداره مخابرات شهرستان بهشهر وگلوگاه  اعلام کرد: پیش شماره مراکز روستایی را دسته بندی کردیم تا مسیریابی هم برای مردم و هم برای ما راحت تر شود و برای کل منطقه ی هزار جریب فقط دو کد داریم : ۳۴۶۷ و ۳۴۶۸ و هرمنطقه پیش شماره ی یک رقمی خاص خود را دارد.
 
مثال: کدقبلی گلوگاه ****۰۱۵۲۶۲۲که به ****۳۴۶۶ تغییر میکند.
 
پس از اجرای طرح هم کدی ،هزینه ها ی مکالمات داخل استان به صورت شهری و به ازای هر دقیقه ۳۰ ریال (هردوثانیه ۱ ریال) و مکالمات با خارج استان به ازای هر دقیقه ۳۳۰ ریال(هردو ثانیه ۱۱ریال) محاسبه خواهد شد.
 
شهربندی گفت: ما برای اطلاع رسانی مشترکین ، یک هفته قبل از  اجرایی شدن طرح ، اطلاعیه های را به تمام ادارات فکس کردیم . علاوه بر این مشترکین از سه روش دیگر میتوانند از شماره جدید خود اطلاع یابند.
 
روش اول: مراجعه به سایتwww. Ict-tcm.ir
 
روش دوم: با گرفتن رقم ۸ + شماره ۷رقمی قدیم=اعلام شماره ۸ رقمی جدید
 
روش سوم : باشماره گیری ۴۰۱۵ از شماره جدید خود آگاه شوند.
 
 
 
 
ضمنا از زمان شروع عملیات برگردان کد، اطلاع رسانی از طریق سامانه گویای هم کدی و سامانه ۱۱۸ به مشترکین اعلام خواهد شد.
 
گزارش از :سپیده پوریانی

 

لیست کد و پیش شماره های قدیم و جدید شهر و روستاهای شهرستانهای بهشهر و گلوگاه در طرح همکدی استان مازندران

 

 

ردیف

نام شهرستان

نام مرکز

۰۱۱

۰۱۵۲

نمونه قدیمی

نمونه جدید

۱

بهشهر

مرکز ایت الله کوهستانی )

۳۴۵۲

۵۲۲

۵۲۲ ۲۰۰۰

۳۴۵۲ ۲۰۰۰

۲

بهشهر

مرکز ایت الله کوهستانی )

۳۴۵۳(۰-۸)

۵۲۳(۰-۸)

۵۲۳ ۲۰۰۰

۳۴۵۳ ۲۰۰۰

۳

بهشهر

مرکز شهید قندی(گلشهر )

۳۴۵۴(۰-۶)

۵۲۴(۰-۶)

۵۲۴ ۲۰۰۰

۳۴۵۴ ۲۰۰۰

۴

بهشهر

مرکز شهید قندی(گلشهر )

۳۴۵۵(۰-۲)

۵۲۵(۰-۲)

۵۲۵ ۲۰۰۰

۳۴۵۵ ۲۰۰۰

۵

بهشهر

مرکز شهید هاشمی نژاد)

۳۴۵۶

۵۲۶

۵۲۶ ۲۰۰۰

۳۴۵۶ ۲۰۰۰

۶

بهشهر

مرکز شهید هاشمی نژاد)

۳۴۵۷(۰-۷)

۵۲۷(۰-۷)

۵۲۷ ۲۰۰۰

۳۴۵۷ ۲۰۰۰

۷

بهشهر

مرکز شهدا  –  شهید اباد

۳۴۵۸(۰-۳)

۵۲۸(۰-۳)

۵۲۸ ۲۰۰۰

۳۴۵۸ ۲۰۰۰

۸

بهشهر

زاغمرز

۳۴۶۱(۲-۵)

۵۳۵(۲-۵)

۵۳۵ ۲۰۰۰

۳۴۶۱(۲۰۰۰)

۹

بهشهر

عسگراباد

۳۴۶۲(۱)

۵۴۷(۳)

۵۴۷(۳۲۰۰)

۳۴۶۲(۱۲۰۰)

۱۰

بهشهر

کشتی سازی ایران  صدرا

۳۴۶۲(۲)

۵۵۲(۲)

۵۵۲(۲۰۰۰)

۳۴۶۲(۲۰۰۰)

۱۱

بهشهر

بندر امیراباد

۳۴۶۲(۳)

۵۴۶(۲)

۵۴۶(۲۰۰۰)

۳۴۶۲(۳۰۰۰)

۱۲

بهشهر

امیراباد

۳۴۶۲(۴)

۵۴۵(۲)

۵۴۵(۲۰۰۰)

۳۴۶۲(۴۰۰۰)

۱۳

بهشهر

شهرک صنعتی بهشهر

۳۴۶۲(۵)

۵۵۵(۳)

۵۵۵(۳۰۰۰)

۳۴۶۲(۵۰۰۰)

۱۴

بهشهر

حسین اباد

۳۴۶۲(۶-۷)

۵۴۳(۲-۳)

۵۴۳(۲۰۰۰)

۳۴۶۲(۶۰۰۰٫)

۱۵

بهشهر

قره تپه

۳۴۶۲(۸-۹)

۵۳۲(۳-۴)

۵۳۲(۳۰۰۰)

۳۴۶۲(۸۰۰۰)

۱۶

بهشهر

رستمکلا

۳۴۶۳(۲-۸)

۵۳۶(۲-۸)

۵۳۶(۲۰۰۰)

۳۴۶۳(۲۰۰۰)

۱۷

بهشهر

کوهستان

۳۴۶۴(۲-۳)

۵۴۴(۲-۳)

۵۴۴(۲۰۰۰)

۳۴۶۴(۲۰۰۰)

۱۸

بهشهر

سارو

۳۴۶۴(۴-۵)

۶۶۸(۲-۳)

۶۶۸(۲۰۰۰)

۳۴۶۴(۴۰۰۰)

۱۹

بهشهر

خلیل شهر

۳۴۶۴(۶-۹)

۶۴۳(۲-۵)

۶۴۳(۲۰۰۰)

۳۴۶۴(۶۰۰۰)

۲۰

گلوگاه

مهدیرجه

۳۴۶۵(۰-۱)

۶۶۳(۳-۴)

۶۶۳(۳۰۰۰)

۳۴۶۵(۰۰۰۰)

۲۱

گلوگاه

تیرتاش

۳۴۶۵(۲-۴)

۶۶۵(۲-۴)

۶۶۵(۲۰۰۰)

۳۴۶۵(۲۰۰۰)

۲۲

گلوگاه

ریحان اباد

۳۴۶۵(۵)

۶۶۴(۲)

۶۶۴(۲۰۰۰)

۳۴۶۵(۵۰۰۰)

۲۳

گلوگاه

قلعه پایان

۳۴۶۵(۶)

۶۶۶(۲)

۶۶۶(۲۰۰۰)

۳۴۶۵(۶۰۰۰)

۲۴

گلوگاه

تیله نو

۳۴۶۵(۷)

۶۴۲(۲)

۶۴۲(۲۰۰۰)

۳۴۶۵(۷۰۰۰)

۲۵

گلوگاه

اوارد

۳۴۶۵(۸)

۶۸۷(۳)

۶۸۷(۳۰۰۰)

۳۴۶۵(۸۰۰۰)

۲۶

گلوگاه

نیالا

۳۴۶۵(۹)

۶۸۴(۳)

۶۸۴(۳۰۰۰)

۳۴۶۵(۹۰۰۰)

۲۷

گلوگاه

گلوگاه

۳۴۶۶

۶۲۲

۶۲۲ ۲۰۰۰

۳۴۶۶ ۲۰۰۰

۲۸

بهشهر

پرکلا

۳۴۶۷(۲)

۶۷۸(۳)

۶۷۸(۳۰۰۰)

۳۴۶۷(۲۰۰۰)

۲۹

بهشهر

یخ کش

۳۴۶۷(۳)

۶۷۳(۳)

۶۷۳(۳۰۰۰)

۳۴۶۷(۳۰۰۰)

۳۰

بهشهر

کلا

۳۴۶۷(۴)

۶۷۴(۳)

۶۷۴(۳۰۰۰)

۳۴۶۷(۴۰۰۰)

۳۱

بهشهر

غریب محله

۳۴۶۷(۵)

۶۸۵(۳)

۶۸۵(۳۰۰۰)

۳۴۶۷(۵۰۰۰)

۳۲

بهشهر

بیشه بنه

۳۴۶۸(۲)

۶۷۲(۲)

۶۷۲(۲۰۰۰)

۳۴۶۸(۲۰۰۰)

۳۳

بهشهر

سرخ گریوه

۳۴۶۸(۳)

۶۸۸(۳)

۶۸۸(۳۰۰۰)

۳۴۶۸(۳۰۰۰)

۳۴

بهشهر

پابند

۳۴۶۸(۴)

۶۸۹(۳)

۶۸۹(۳۰۰۰)

۳۴۶۸(۴۰۰۰)

۳۵

بهشهر

پیته نو

۳۴۶۸(۵)

۶۸۲(۳)

۶۸۲(۳۰۰۰)

۳۴۶۸(۵۰۰۰)

۳۶

بهشهر

ارضت

۳۴۶۸(۶)

۶۸۳(۳)

۶۸۳(۳۰۰۰)

۳۴۶۸(۶۰۰۰)

۳۷

بهشهر

متکازین

۳۴۶۸(۷)

۶۸۶(۳)

۶۸۶(۳۰۰۰)

۳۴۶۸(۷۰۰۰)

۳۸

بهشهر

برماعشرستاق

۳۴۶۸(۸)

۷۳۸(۲)

۷۳۸(۲۰۰۰)

۳۴۶۸(۸۰۰۰)

۳۹

بهشهر

GSM  بهشهرو گلوگاه

۵۸ ۳۱

۶۶۹(۱-۷)

۶۶۹(۱۰۰۰)

۵۸ ۳۱ ۱۰۰۰

۴۰

بهشهر

GSM  بهشهرو گلوگاه

۵۸ ۳۸

۶۷۹(۰-۸)

۶۷۹(۰۰۰۰)

۵۸ ۳۸  0000

 

 

نوشته شده توسط بهشهرنیوز در دوشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۸ ق.ظ

دیدگاه